GT-S7562

عيرسلا ليغشتلا ليلد

مدختسملا تاداشرإ ليلد ىلع علاطلاا كنكمي ،تامولعملا نم ديزمل ىجرُي،مدختسملا تاداشرإ ليلد ىلإ لوصولا ةيفيك ةفرعمل .لاماك ليغشتلا ليلد يف "مدختسملا تاداشرإ ليلد ضرع" ىلإ عوجرلا

.عيرسلا