Одржување

Замена

Светилки

1. Отстранете го стакленото капаче со вртење спротивно од стрелките на часовникот.

2. Заменете ја светилката на рерната.

3. Исчистете го стакленото капаче.

4. Кога ќе завршите, следете го чекорот 1 погоре во обратен редослед за да го вратите стакленото капаче.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред да ја замените светилката, исклучете ја рерната и извадете го кабелот за напојување.

Користете само светилки од 25-40 W / 220-240 V, отпорни на температура до 300 °C. Во локалниот сервисен центар на Samsung може да купите овластени светилки.

Секогаш користете сува крпа кога ракувате со халогенски светилки. На тој начин нема да оставите отпечатоци од прсти или пот на нивната површина, кои можат да им го намалат работниот век.

проблеми на Отстранување

36  Македонски

Отстранување на проблеми

Точки на проверка

Ако настане проблем кај рерната, прво разгледајте ја табелата подолу и применете ги советите. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.

Проблем

Причина

Дејство

Копчињата не може да се

• Ако има надворешни супстанции

• Отстранете ги надворешните

притиснат правилно.

заглавени помеѓу копчињата.

супстанции и обидете се

 

 

повторно.

 

 

 

 

• Модел на допир: ако има влага на

• Отстранете ја влагата и обидете

 

надворешната површина.

се повторно.

 

 

 

 

• Ако е поставена функцијата за

• Проверете дали е поставена

 

заклучување.

функцијата за заклучување.

Времето не се прикажува.

• Ако напојувањето со енергија се

• Проверете дали има напојување

Рерната не функционира.

прекине.

со енергија.

 

 

Рерната престанува да

• Ако се исклучи од штекерот.

• Поврзете го напојувањето

функционира за време на

 

повторно.

готвењето.

 

 

Напојувањето се

• Ако континуираното готвење

• По долгото готвење, оставете ја

исклучува при работа.

трае премногу долго.

рерната да се олади.

 

 

 

 

• Ако вентилаторот за ладење не

• Слушнете дали доаѓа звук од

 

функционира.

вентилаторот за ладење.

 

 

 

 

• Ако рерната е инсталирана на

• Обрнете внимание на

 

место без соодветна вентилација.

растојанијата наведени во

 

 

водичот за инсталација на

 

 

производот.

 

 

 

 

• Кога се користат повеќе

• Користете само еден приклучок.

 

приклучоци за напојување во

 

 

истиот штекер.

 

Рерната не се напојува со

• Ако напојувањето со енергија се

• Проверете дали има напојување

енергија.

прекине.

со енергија.

 

 

 

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 36

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:17