Проблем

Причина

Дејство

 

 

 

Надворешната површина

• Ако рерната е инсталирана на

• Обрнете внимание на

на рерната се загрева

место без соодветна вентилација.

растојанијата наведени во

премногу при работа.

 

водичот за инсталација на

 

 

производот.

 

 

 

Вратата не може да се

• Ако има остатоци од храна

• Исчистете ја рерната темелно,

отвори соодветно.

заглавени помеѓу вратата и

а потоа повторно отворете ја

 

внатрешноста на производот.

вратата.

 

 

 

Внатрешната светилка не

• Ако светилката се вклучува и

• Светилката се исклучува

свети доволно или не се

исклучува.

автоматски по одреден

вклучува.

 

временски период за да заштеди

 

 

енергија. Вклучете ја повторно

 

 

со притиснување на копчето за

 

 

светилката на рерната.

 

 

 

 

• Ако светилката се прекрие со

• Исчистете ја внатрешноста на

 

надворешни супстанции за време

рерната и проверете повторно.

 

на готвењето.

 

 

 

 

При допир на рерната се

• Ако напојувањето не е правилно

• Проверете дали приклучокот за

појавува електричен удар.

заземјено.

напојување е правилно заземјен.

 

 

 

 

• Ако користите штекер без

 

 

заземјување.

 

 

 

 

Капе вода.

• Во одредени случаи може

• Оставете ја рерната да се олади, а

 

да се појави вода или пареа

потоа избришете ја со сува крпа

Излегува пареа од

во зависност од храната. Тоа

за бришење садови.

отворот на вратата.

не претставува дефект на

 

 

 

Во рерната останува

 

производот.

 

вода по користењето.

 

 

 

 

 

 

Осветлувањето во

• Осветлувањето се менува во

• Промените во излезната моќност

внатрешноста на рерната

зависност од промената на

за време на готвењето не

се менува.

излезната моќност.

претставуваа дефекти, па затоа

 

 

нема потреба да се грижите.

 

 

 

Проблем

Причина

Дејство

 

Готвењето е завршено, но

• Вентилаторот автоматски работи

• Тоа не претставува дефект

 

вентилаторот за ладење сè

одреден временски период за

на производот, па затоа нема

 

уште работи.

да ја проветри внатрешноста на

потреба да се грижите.

 

 

рерната.

 

 

Рерната не се загрева.

• Ако вратата е отворена.

• Затворете ја вратата и

 

 

 

рестартирајте ја постапката.

 

 

 

 

 

 

• Ако контролите на рерната не се

• Погледнете го поглавјето

 

 

правилно поставени.

за ракување со рерната и

 

 

 

ресетирање на рерната.

 

 

 

 

 

 

• Ако осигурувачот во вашиот дом

• Заменете го осигурувачот или

 

 

прегорел или прекинувачот на

вклучете го прекинувачот за

 

 

електричното коло се исклучил.

електричното коло. Ако ова често

 

 

 

се случува, повикајте електричар.

 

За време на користењето

• При првото користење.

• Грејачот може да создаде чад при

 

излегува чад.

 

првото користење на рерната.

 

 

 

Тоа не претставува дефект, а по

 

 

 

2-3 користења на рерната, треба

 

 

 

да престане да се појавува.

 

 

 

 

 

 

• Ако има храна на грејачот.

• Оставете ја рерната добро да се

 

 

 

олади и отстранете ја храната од

Отстранување

 

 

грејачот.

 

 

 

При користење на рерната

• Ако користите пластични

• Користете стаклени садови

 

се појавува миризба на

или други садови кои не се

кои се соодветни за високи

 

изгорено или на пластика.

огноотпорни.

температури.

проблеми на

 

 

 

Македонски  37

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 37

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:17