Përmbajtja

Përmbajtja

Përdorimi i manualit

3

 

 

Në manualin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme:

3

Udhëzimet e sigurisë

3

 

 

Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë

3

Eliminimi i duhur i këtij produkti (pajisje elektrike dhe elektronike për t'u flakur)

6

Funksioni automatik i kursimit të energjisë

6

Instalimi

6

 

 

Çfarë përfshihet

6

Lidhja me rrjetin elektrik

7

Montimi i mobilies

8

Përpara se të filloni

9

 

 

Cilësimet fillestare

9

Aroma e furrës së re

9

Aksesorët

10

Modaliteti Gatim dyshe

11

Veprimet

11

 

 

Paneli i kontrollit

11

Cilësimet e zakonshme

12

Modalitetet e gatimit (përveç modalitetit Pjekje)

15

Modalitetet e gatimit (Pjekje)

17

Diapazoni i cilësimit të temperaturës për modalitetin Gatim dyshe

18

Për të ndërprerë gatimin

19

Funksion i posaçëm

20

Gatim automatik

20

Pastrim me avull

21

Kohëmatësi

22

Tingulli aktiv/joaktiv

22

2  Shqip

Gatimi inteligjent

Gatimi manual

Programet automatike të gatimit Pjatat e testit

Mbledhje recetash gatimi automatike të shpeshta

Mirëmbajtja

Pastrim

Ndërrimi

Diagnostikimi

Pikat e kontrollit

Kodet informuese

Specifikimet teknike

Shtojca

Fleta teknike e produktit

23

23

27

30

31

34

34

36

36

36

38

39

39

39

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:34