Montimi i furrës

Sigurohuni të lini hapësirë (A) prej së paku

5 mm midis furrës dhe secilës anë të mobilies.

A

Futeni pajisjen në mobilie dhe fiksojeni mirë në të dyja anët me 2 vida.

Pas përfundimit të instalimit, hiqni mbështjellësen mbrojtëse, shiritin dhe materialet e tjera të paketimit dhe nxirrni nga furra aksesorët e ofruar. Për ta hequr furrën nga mobilia, fillimisht shkëputeni nga rrjeti elektrik dhe hiqni 2 vidat në të dyja anët e furrës.

VINI RE

Furra duhet të ketë ajrosje që të funksionojë normalisht. Në asnjë rrethanë nuk duhet të bllokoni vrimat e ajrosjes.

SHËNIM

Pamja reale e furrës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Përpara se të flloni

Cilësimet fllestare

Kur e ndizni furrën për herë të parë, në ekran shfaqet ora standarde "12:00" dhe elementi i orëve ("12") pulson. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të caktuar orën aktuale.

1.Ndërsa elementi i orëve është duke pulsuar,

rrotulloni graduesin e vlerave (rrotulla në të djathtë) për të caktuar orën dhe më pas shtypni OK (Në rregull) për të kaluar tek elementi i minutave.

2.Ndërsa elementi i minutave është duke

pulsuar, rrotulloni graduesin e vlerave për të caktuar minutat dhe më pas shtypni OK (Në rregull).

Për të ndryshuar orën aktuale pas këtij konfigurimi fillestar, mbani shtypur butonin për 3 sekonda dhe ndiqni hapat e mësipërm.

Aroma e furrës së re

Përpara përdorimit të furrës për herë të parë, pastroni pjesën e brendshme për të hequr aromën e furrës së re.

1.Hiqni të gjithë aksesorët nga pjesa e brendshme e furrës.

2.Përdoreni furrën në Konveksion 200 °C ose në Konvencional 200 °C për një orë. Kështu do të digjen të gjitha substancat e prodhimit të mbetura në furrë.

3.Pas përfundimit të këtij procesi, fikeni furrën.

Shqip  9

f të se Përpara

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:37