Specifkimet teknike

SAMSUNG përpiqet të përmirësojë produktet e tij në çdo kohë. Si specifikimet për dizajnin, ashtu edhe këto udhëzime përdorimi i nënshtrohen ndryshimit pa njoftim.

Përmasat (Gj x L x Th)

Jashtë

595 x 595 x 566 mm

 

 

 

Volumi

 

66 litra

 

 

 

Pesha

Neto

35,5 kg

 

 

 

Shtojca

Fleta teknike e produktit

SAMSUNG

 

 

SAMSUNG

 

Identifikimi i modelit

 

NV66M3531BS

Lloji i dhomëzës

Njëshe

 

Sipër

Poshtë

Treguesi i efikasitetit të energjisë për dhomëz

100,0

 

98,5

98,5

(dhomëza EEI)

 

 

 

 

 

Kategoria e efikasitetit të energjisë për dhomëz

A

 

A

A

Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e

 

 

 

 

një ngarkese të standardizuar në një dhomëz furre

0,95

 

 

 

me ngrohje elektrike gjatë një cikli në modalitet

 

-

-

kWh/cikël

konvencional për dhomëz (energjia përfundimtare

 

 

 

 

 

 

elektrike) (dhomëza elektrike EC)

 

 

 

 

Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e

 

 

 

 

një ngarkese të standardizuar në një dhomëz furre

0,83

 

0,67

0,67

me ngrohje elektrike gjatë një cikli në modalitet

 

kWh/cikël

kWh/cikël

kWh/cikël

me ventilator të detyruar për dhomëz (energjia

 

 

 

 

përfundimtare elektrike) (dhomëza elektrike EC)

 

 

 

 

Numri i dhomëzave

3 (Njëshe, Sipër, Poshtë)

Burimi i energjisë për dhomëz (elektricitet ose gaz)

 

energji elektrike

Vëllimi për dhomëz (V)

66 L

 

30 L

32 L

Lloji i furrës

 

 

E integruar

 

Masa e pajisjes (M)

 

 

35,5 kg

 

Të dhënat të përcaktuara sipas standardit EN 60350-1 dhe rregulloreve të Komisionit (BE) nr. 65/2014 dhe (BE) nr. 66/2014.

Këshilla për kursimin e energjisë

Gjatë gatimit, dera e furrës duhet të qëndrojë e mbyllur, përveç rastit kur e ktheni ushqimin nga ana tjetër. Për të ruajtur temperaturën e furrës dhe për të kursyer energji, mos e hapni shpesh derën gjatë gatimit.

Planifikoni përdorimin e furrës në mënyrë të atillë që të evitoni fikjen midis gatimit të një ushqimi dhe tjetrit, si dhe që të reduktoni kohën e nevojshme për ringrohjen e furrës.

Nëse koha e gatimit është mbi 30 minuta, furrën mund ta fikni 5-10 minuta përpara përfundimit të gatimit për të kursyer energji. Nxehtësia e mbetur do të përfundojë procesin e gatimit.

Kurdo të jetë e mundur gatuani disa ushqime njëherësh.

Shqip  39

teknikfSpec ikimet

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 39

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:47