Съдържание

Съдържание

Използване на това ръководство

3

 

 

В ръководството за потребителя са използвани следните символи:

3

Инструкции за безопасност

3

 

 

Важни предпазни мерки

3

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (отпадъчни електрически и

електронни уреди)

6

Автоматична функция за пестене на енергия

6

Монтиране

6

 

 

Какво е включено

6

Свързване към захранването

7

Монтиране в шкаф

8

Преди да започнете

9

 

 

Първоначални настройки

9

Миризма на нова фурна

9

Аксесоари

10

Двоен режим на готвене

11

Операции

11

 

 

Командно табло

11

Стандартни настройки (Стандартни настройки)

12

Режими на готвене (без грил)

15

Режими на готвене (грил)

17

Диапазон на настройка на температурата за двоен режим на готвене

18

За да спрете готвенето

19

Специална функция

20

Автоматично готвене

20

Почистване с пара

21

Таймер

22

Вкл./изкл. на звука

22

2  Български

Интелигентно готвене

Ръчно готвене

Автоматични програми на готвене Съдове за изпитания

Колекция от познати рецепти за автоматично готвене

Поддръжка

Почистване

Смяна

Отстраняване на неизправности

Контролни точки Информационни кодове

Технически спецификации

Приложение

Технически данни за продукта

23

23

27

30

31

34

34

36

36

36

38

39

39

39

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:36