Bezbednosna uputstva

Korišćenje ovog priručnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala vam što ste odabrali ugradnu pećnicu kompanije SAMSUNG.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o bezbednosti i uputstva koja će vam pomoći pri rukovanju uređajem i pri njegovom održavanju.

Pročitajte ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite pećnicu i sačuvajte ga da biste mogli da se podsetite.

U priručniku se koriste sledeći simboli:

UPOZORENJE

Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da dovedu do teških telesnih povreda, smrti i/ili oštećenja imovine.

OPREZ

Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da prouzrokuju telesne povrede i/ili oštećenje imovine.

NAPOMENA

Korisni saveti, preporuke ili informacije koje korisniku olakšavaju korišćenje uređaja.

Ugradnju ove pećnice mora da obavi ovlašćeni električar. Električar koji ugrađuje uređaj je odgovoran za povezivanje uređaja na izvor napajanja u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim preporukama.

Važne mere opreza

UPOZORENJE

Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (što podrazumeva decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili prema uputstvima osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.

Ako je kabl za napajanje oštećen, potrebno ga je zameniti specijalnim kablom ili kompletom dostupnim kod proizvođača ili ovlašćenog servisera. (samo za model sa fiksnim strujnim instalacijama)

Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti proizvođač, predstavnik ovlašćenog servisa ili neko drugo stručno lice da bi se izbegla opasnost. (samo za model sa kablom za napajanje)

Ovaj uređaj mora biti ugrađen tako da može da se isključi sa napajanja. To može da se postigne tako što će utikač biti pristupačan ili postavljanjem prekidača na fiksne strujne instalacije u skladu sa pravilima za kabliranje.

priručnika ovog Korišćenje

Srpski  3

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:50