uputstva Bezbednosna

Bezbednosna uputstva

Za fiksiranje ne sme da se koristi lepak jer se ne smatra pouzdanim sredstvom za pričvršćivanje.

Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne dodirnete grejače u pećnici.

Spoljni delovi uređaja mogu da postanu vreli tokom upotrebe. Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da prilaze uređaju.

Ako ovaj uređaj ima funkciju parnog čišćenja ili samočišćenja, previše prosute materije treba ukloniti pre čišćenja i ne sme ostavljati pribor za jelo u pećnici tokom parnog čišćenja ili samočišćenja. Funkcija čišćenja se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ako ovaj uređaj ima funkciju samočišćenja, površine mogu da se ugreju više nego obično tokom čišćenja, pa deci ne bi trebalo dozvoliti pristup. Funkcija čišćenja se razlikuje u zavisnosti od modela. Koristite isključivo termometar za hranu koji je preporučen za upotrebu sa ovom pećnicom. (samo za model sa termometrom za meso)

Ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom.

Uverite se da je uređaj isključen pre zamene lampe kako biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara.

Nemojte koristiti jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne lopatice za struganje prilikom čišćenja stakla na vratima pećnice da ne biste izgrebali površinu jer u tom slučaju može doći do pucanja stakla.

4  Srpski

Uređaj i njegovi spoljni delovi mogu da postanu vreli tokom upotrebe.

Vodite računa da ne dodirnete grejače.

Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da prilaze pećnici, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom

da su svesne potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili da im je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.

Kada uređaj radi, spoljne površine mogu biti vrele.

Dok uređaj radi, vrata ili spoljna površina mogu biti vrući. Uređaj i kabl uređaja moraju biti van domašaja dece koja imaju manje od 8 godina.

Uređaj nije namenjen za rad u kombinaciji sa spoljnim tajmerom niti sa posebnim sistemom za daljinsku kontrolu.

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:50