Поддръжка

Отстраняване на неизправности

 

 

 

Смяна

Крушки

1. Свалете стъкления капак, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

2. Сменете крушката на фурната.

3. Почистете стъкления капак.

4. Готово, следвайте стъпка 1 по-горе в обратен ред, за да поставите обратно стъкления капак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да смените крушка, изключете фурната и извадете захранващия кабел.

Използвайте само 25-40 W / 220-240 V, 300 °C термоустойчиви крушки. Можете да закупите одобрени крушки от местен сервизен център на Samsung.

Винаги използвайте суха кърпа, когато боравите с халогенна крушка. Това е с цел да се предотврати попадането на отпечатъци или пот по крушката, което скъсява живота й.

неизправности на Отстраняване

36  Български

Контролни точки

Ако възникне проблем с фурната, първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения. Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Проблем

Причина

 

Действие

Бутоните не могат да се

• Ако има чуждо тяло, захванато

• Отстранете чуждото тяло и

натискат правилно.

между бутоните.

 

опитайте отново.

 

 

 

 

• Сензорен модел: ако има влага по

• Отстранете влагата и опитайте

 

външната част.

 

отново.

 

 

 

 

• Ако е зададена функцията за

• Проверете дали не е зададена

 

заключване.

 

функцията за заключване.

Не се показва часът.

• Ако няма захранване.

• Проверете дали има захранване.

Фурната не работи.

 

 

 

Фурната спира, докато

• Ако е изключена от контакта.

• Свържете отново захранването.

работи.

 

 

 

Фурната се изключва по

• Ако продължителното готвене

• След готвене дълго време

време на работа.

отнема повече време.

 

оставете фурната да изстине.

 

 

 

 

• Ако охлаждащият вентилатор не

• Слушайте за звука на охлаждащия

 

работи.

 

вентилатор.

 

 

 

 

 

• Ако фурната е монтирана на

Спазвайте разстоянията,

 

място без добра вентилация.

 

препоръчани от ръководството

 

 

 

за монтиране на продукта.

 

 

 

 

 

• Когато се използват няколко

Използвайте един щепсел.

 

щепсела за един контакт.

 

 

До фурната не стига

• Ако няма захранване.

• Проверете дали има захранване.

захранване.

 

 

 

Външната част на

• Ако фурната е монтирана на

• Спазвайте разстоянията,

фурната е твърде

място без добра вентилация.

 

препоръчани от ръководството

гореща по време на

 

 

за монтиране на продукта.

работа.

 

 

 

 

 

 

 

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 36

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:48