безопасност за Инструкции

Инструкции за безопасност

За фиксиране не трябва да се използват адхезивни материали, тъй като те не се считат за надеждни методи на фиксиране.

Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи във вътрешността на фурната. Откритите части могат да се нагреят по време на работа. Пазете малките деца настрани.

Ако този уред има функция за пара или самопочистване, излишните пръски трябва да се премахнат преди почистване и всички съдове трябва да се премахнат от фурната по време на почистване с пара или самопочистване. Функцията за почистване зависи от модела.

Ако този уред има функции за самопочистване, по време на самопочистването повърхностите могат да станат по-горещи от обичайното и децата трябва да се държат далеч. Функцията за почистване зависи от модела. Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна. (модел само със сонда за месо)

Не трябва да се използва пароструйка.

Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.

4  Български

Уредът и откритите части могат да се нагреят по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се върши от деца без наблюдение.

Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.Вратата или външните повърхности могат да са горещи, когато уредът работи.

Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години. Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:36