Аксесоари

Фурната се предоставя с различни аксесоари, които ви помагат да приготвяте различни видове храна.

Свързване към захранването

Скара

Подложка за скара *

Тава за печене *

Универсална тава *

Тава с допълнителна дълбочина *

Въртящ се шиш *

Въртящ се шиш и шашлик *

Преграда

ЗАБЕЛЕЖКА

Наличността на аксесоарите със звездичка (*) зависи от модела на фурната.

L N

01 02 03

01КАФЯВО или ЧЕРНО

02СИНЬО или БЯЛО

03ЖЪЛТО или ЗЕЛЕНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Включете фурната в електрически контакт. Ако не е наличен контакт за щепсел поради ограничения за допустим ток, използвайте многополюсен изолаторен прекъсвач (с поне 3 мм междинно разстояние), за да спазите наредбите за безопасност. Използвайте захранващ кабел с достатъчна дължина, който поддържа спецификацията H05 RR-F или H05 VV-F, мин. 1,5~2,5 мм².

Номинален ток (A)

Минимално сечение

 

 

10 < A ≤ 16

1,5 мм2

 

 

16 < A ≤ 25

2,5 мм2

 

 

Проверете изходните спецификации, маркирани на етикета.

Отворете задния капак на фурната с отвертка и свалете винтовете на скобите на кабела. След това свържете захранващите кабели към съответните терминали за свързване.

Терминалът () е предназначен за заземяване. Първо свържете жълтия и зеления кабел (заземяване), които трябва да са по-дълги от останалите. Ако използвате контакт за щепсел, щепселът трябва да остане достъпен след монтиране на фурната. Samsung не отговаря за аварии, възникнали в резултат на липсващо или грешно заземяване.

Монтиране

Не стъпвайте върху и не огъвайте кабелите по време на монтирането и ги дръжте далеч от излъчващите топлина части на фурната.

Български  7

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:37