Содржина

Содржина

Користење на упатството

3

 

 

Во ова упатство за користење се употребуваат следните симболи:

3

Безбедносни инструкции

3

 

 

Важни мерки на претпазливост

3

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

6

Функција за автоматско заштедување на енергија

6

Инсталација

6

 

 

Што се испорачува

6

Поврзување на напојување

7

Монтирање во орман

8

Пред да започнете

9

 

 

Почетни поставки

9

Миризба на нова рерна

9

Додатоци

10

Режим двојно готвење

11

Ракување

11

 

 

Контролна плоча

11

Општи поставки

12

Режими за готвење (освен Грејач)

15

Режими за готвење (грејач)

17

Поставување на температурниот опсег за режимот двојно готвење

18

За да запрете со готвењето

19

Специјална функција

20

Автоматско готвење

20

Чистење со пареа

21

Тајмер

22

Вклучување/исклучување звук

22

2  Македонски

Паметно готвење

23

 

 

Рачно готвење

23

Автоматски програми за готвење

27

Тест јадења

30

Колекција на често користени рецепти за автоматско готвење

31

Одржување

34

 

 

Чистење

34

Замена

36

Отстранување на проблеми

36

 

 

Точки на проверка

36

Информативни кодови

38

Технички спецификации

39

 

 

Додаток

39

 

 

Список со податоци за производот

39

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:05