инструкции Безбедносни

Безбедносни инструкции

За време на употребата апаратот се загрева. Внимавајте некој да не дојде

Уредот и неговите достапни делови може да се загреат за време на

во контакт со загреаните делови во рерната.употребата.

Достапните делови може да се загреат за време на употребата. Не

Внимавајте некој да не дојде во контакт со загреаните делови.

дозволувајте им на малите деца да бидат во близина.

Децата на возраст помала од 8 години не треба да бидат во близина,

Ако уредот се одликува со функција за автоматско чистење или чистење со

освен под постојан надзор.

пареа, истурената храна мора да се отстрани пред чистењето, а во рерната

Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе години и

не смее да има садови за време на чистењето со пареа или автоматското

лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно

чистење. Функцијата за чистење зависи од моделот.

искусни или обучени лица, доколку истите се надгледуваат или им се дадат

Ако овој уред се одликува со функции за автоматско чистење, за време

инструкции за користење на уредот на безбеден начин и им се објаснат

на автоматското чистење површините може да се загреат повеќе од

можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето

вообичаено, па затоа не дозволувајте им на малите деца да бидат во

и одржувањето од страна на корисникот не смеат да го вршат деца без

близина. Функцијата за чистење зависи од моделот.соодветен надзор.

Користете ја сондата за температура која е препорачана за оваа рерна.

Температурата на надворешните површини може да биде висока при

(само модели со сонда за месо)ракување со уредот.
Уредот не треба да се чисти со пареа.

Вратата или надворешната површина може да се загрее при ракување со

Исклучете го уредот пред замената на светилката за да се избегне

уредот.
можноста од електричен удар.

Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8

Не употребувајте јаки абразивни средства или остри метални жици

години.

за чистење на стаклото од вратата на рерната бидејќи тие можат да ја

Уредите не се предвидени да бидат контролирани од надворешни тајмери

изгребат површината, што може да предизвика кршење на стаклото.

или одделни системи за далечинска контрола.

4  Македонски

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:05