ИнсталацијаБезбедносни инструкции

Инсталација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот) Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината. Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За повеќе информации во врска со еколошките цели на компанијата Samsung и нејзините регулаторни обврски специфични за производите, на пр. REACH, посетете ја веб-страницата: samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Функција за автоматско заштедување на енергија

Ако корисникот не внесе каква било команда во одреден временски период додека функционира уредот, тој ќе запре да функционира и ќе премине во режим на подготвеност.

Светилка: Во текот на готвењето, со притиснување на копчето Светилка на рерната можете да ја исклучите светилката во рерната. Со цел да заштедите енергија, осветлувањето на рерната се исклучува неколку минути по започнување на готвењето.

6  Македонски

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оваа рерна мора да ја инсталира квалификувано техничко лице. Лицето што ќе ја врши инсталацијата

еодговорно за поврзување на рерната во мрежа за напојување, а притоа треба да се придржува до соодветните безбедносни регулативи во вашата област.

Што се испорачува

Проверете дали сите делови и додатоци се присутни во кутијата на производот. Ако имате проблем со рерната или додатоците, обратете се во локалниот центар за корисници на Samsung или кај продавачот.

Краток преглед на рерната

01

02

03

01 Контролна плоча

02 Рачка за вратата

03 Врата

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:05