Монтиране на фурната

Уверете се, че оставяте разстояние (A) от поне

5 милиметра между фурната и всяка страна на шкафа.

A

Натиснете фурната докрай в шкафа и я фиксирайте здраво от двете страни с 2 винта.

След завършване на монтирането свалете защитния филм, лентата и другите опаковъчни материали и извадете предоставените аксесоари от фурната. За да извадите фурната от шкафа, първо прекъснете захранването на фурната и свалете двата винта от двете й страни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фурната се нуждае от проветряване за нормална работа. Не блокирайте вентилационните отвори при никакви обстоятелства.

ЗАБЕЛЕЖКА

Действителният начин, по който изглежда фурната, може да е различен за всеки модел.

Преди да започнете

Първоначални настройки

Когато включите фурната за пръв път, на дисплея се показва часът по подразбирани "12:00" и мига стойността на часовете ("12"). Следвайте стъпките по-долу, за да зададете текущия час.

1.Когато мига стойността за час, завъртете селектора

за стойност (селекторът от дясната страна), за да зададете часа, и после натиснете OK, за да се придвижите на стойността за минутите.

2.Когато мига стойността за минути, завъртете

селектора за стойност, за да зададете минутите, и после натиснете OK.

За да промените текущия час след първоначална настройка, задръжте натиснат бутона за 3 секунди и следвайте стъпките по-горе.

Миризма на нова фурна

Преди да използвате фурната за пръв път, почистете вътрешността й, за да отстраните миризмата на нова фурна.

1.Извадете всички аксесоари от вътрешността на фурната.

2.Включете фурната с конвекция при 200 °C или конвенционално на 200 °C за около час. Тази процедура ще изгори всички остатъчни производствени вещества във фурната.

3.Когато процесът завърши, изключете фурната.

Български  9

започнете да Преди

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:38