SM-J530F/DS

SM-J730F

SM-J730F/DS

ربراک یامنهار هچرتفد

Farsi. 08/2017. Rev.1.0

www.samsung.com