مقدمات

:دهد خر لیذ طیارش رد تسا نکمم یرتاب ندش یلاخ و یطابترا تلاکشم•

.دینک لصو هاگتسد نتنآ یور یزلف یاه بسچرب رگا–

.دینک لصو هاگتسد هب یزلف یشکور رگا–

هاگتسد نتنآ تمسق ،هارمه تنرتنیا هب لاصتا ای سامت لثم صاخ یاه یگژیو زا هدافتسا ماگنه رگا–

.دیناشوپب ءایشا ریاس ای تسد اب ار

 

هدشن دییأت هحفص یاه ظفاحم زا هدافتسا .دوش یم داهنشیپ گنوسماس دییأت دروم هحفص ظفاحم زا هدافتسا•

.دندرگ اهروسنس درکلمع رد للاتخا ثعاب تسا نکمم

راک نیا .دیناشوپن بسچرب ای هحفص ظفاحم دننام هحفص یبناج مزاول اب ار ترواجم/رون رگسح هیحان•

.دوش رگسح تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم

 

اهدیلک

 

 

درکلمعدیلک

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

شوماخ/نشور

.دوش لفق ای نشور هحفص ات دیهد راشف•

 

.دوش‌یم زاب ریخا یاه‌همانرب زا یتسرهف ،همکد نیا سمل اب•

ریخا یاه همانرب

 

 

.دوش نشور هحفص ات دیهد راشف تسا لفق هحفص هک یماگنه

 

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

.دوش ارجا Google ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

.دیدرگ‌یم زاب یلبق هحفص هب ،همکد نیا سمل اب•

 

یلعف هحفص اب هطبار رد یرتشیب تاناکما هب ات دیراد هگن و دینزب هبرض•

تشگزاب

.دینک ادیپ یسرتسد

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف•

ادص نازیم

 

 

10