ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

باسح نيشام

.دینک هدافتسا هدیچیپ ای هداس تابساحم ماجنا یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض باسح نيشام یور اه همانرب هحفص رد

راکدوخ ‎شخرچ رگا .دورب یقفا یامن تلاح هب هحفص ات دیناخرچب ار هاگتسد ،یسدنهم باسح نیشام زا هدافتسا یارب

.دینزب هبرض یور یملع باسح نیشام شیامن یارب ،تسا لاعفریغ

هبرض دیلک هحفص یور ،هبساحم هچخیرات لنپ نتسب یارب .دینزب هبرض هچخیرات یور ،هبساحم هچخیرات ندید یارب

.دینزب

.دینزب هبرض هچخیرات ندرک کاپ هچخیرات یور ،هقباس ندرک کاپ یارب

هب ار امد ای لوط ،تحاسم دننام ،فلتخم ریداقم دیناوت یم .دینزب هبرض یور ،دحاو لیدبت رازبا زا هدافتسا یارب

.دینک لیدبت رگید یاهدحاو

ويدار

»ما فا« یویدار هب نداد شوگ

.دینزب هبرض ويدار یور اه همانرب هحفص رد

.دنک یم لمع ویدار نتنآ ناونع هب هک دینک لصتم هاگتسد هب یشوگ کی دیاب ،همانرب نیا زا هدافتسا عورش زا لبق

راکدوخ روطب ار دوجوم ییویدار یاه‌هکبش ،دوش‌یم ارجا راب نیلوا یارب هک یتقو »ما فا« یویدار

.دنک‌یم هریخذ و هدرک وجتسج

101