تنظیمات

اه هاگتسد طابترا عطق

.دینزب هبرض Wi-Fiتلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینزب هبرض Wi-Fi Direct یور2 2

.دهد‌یم ناشن یتسرهف رد ار هدش تفج یاه‌هاگتسد امش هاگتسد

.دینزب هبرض لاصتا عطق یارب هاگتسد مان یور3 3

ثوتولب

.دینک هدافتسا لاعف ثوتولب یاراد یاه هاگتسد ریاس اب تاعلاطا لدابت یارب ثوتولب زا

قیرط زا یتفایرد ای یلاسرا تایوتحم زا هدافتسا ءوس ای ،تقرس ،نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس•

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگ چیه ،ثوتولب

ودیراذگ یم کارتشا هب ار تایوتحم ،نمیا ًلاماک و نانیمطا لباق یاه هاگتسد اب هک دیوش نئمطم هشیمه•

.دبای شهاک لاقتنا تعرس تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو اه هاگتسد نیب یعنام رگا .دینک یم تفایرد

امش هاگتسد اب تسا نکمم دنرادن Bluetooth SIG هیدییأت هک ییاهنآ ًاصوصخم ،اه هاگتسد زا یخرب•

.دنشابن راگزاس

ریغ دورو ای اهلیاف یپک ،ندیدزد لاثم ناونع هب( دینکن هدافتسا ینوناق ریغ دصاقم یارب ثوتولب زا•

.)یراجت دصاقم یارب ینوناق

.تسین ثوتولب زا ینوناق ریغ هدافتسا زا یشان بقاوع لوئسم گنوسماس

ثوتولب یاه هاگتسد ریاس اب ندش تفج

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثوتولب تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینک باختنا ندش تفج یارب ار هاگتسد کی2 2

تیؤر تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دینک هعجارم رگید هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب .دنک نشور ار دوخ

.تسا هدهاشم لباق اه هاگتسد ریاس یارب امش هاگتسد ،تسا زاب ثوتولب تامیظنت هحفص هک یماگنه

106