تنظیمات

.دیریذپب ‌ناتهاگتسد رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد ،دییأت یارب3 3

.دوش یم رارقرب اه هاگتسد نیب طابترا ،دنک یم لوبق ار ثوتولب لاصتا تساوخرد رگید هاگتسد یتقو

تایوتحم تفایرد و لاسرا

ای نیبطاخم ریظن یتاعلاطا دیناوت یم .دننک یم ینابیتشپ ثوتولب قیرط زا تاعلاطا لاقتنا زا اه همانرب زا یرایسب هب ریوصت کی لاسرا زا یلاثم ریز یاهراک .دیراذگب کارتشا هب ثوتولب یاه هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر یاه لیاف

.دشاب یم رگید هاگتسد

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار ریوصت کی2 2

.دینک باختنا نآ هب ریوصت لاقتنا یارب ار یهاگتسد سپس و دینزب هبرض ثوتولب یراذگ‌کارتشا یور3 3

هاگتسد مان یور ،روبع زمر راکدوخ دیلوت دییأت نودب ،تسا هدش تفج هاگتسد نیا اب ًلابق رظن دروم هاگتسد رگا

.دینزب هبرض

تیؤر تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دنک نشور ار دوخ

.دیریذپب ‌رگید هاگتسد رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد4 4

ثوتولب یاه‌هاگتسد طابترا عطق

.دینزب هبرض ثوتولب تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دهد‌یم ناشن یتسرهف رد ار هدش تفج یاه‌هاگتسد امش هاگتسد

.دینزب هبرض هاگتسد مان رانک رد یور ،طابترا عطق یارب2 2

.دینزب هبرض یزاس طبترمریغ یور3 3

107