تنظیمات

هداد زا هدافتسا

.دینک یشرافس ار یزاس دودحم هب طوبرم تامیظنت و هدرک لابند ار دوخ هارمه تنرتنیا فرصم رادقم

.دینزب هبرض هداد زا هدافتسا تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

نفلت تنرتنیا هب لاصتا هزاجا دنتسه ارجا لاح رد هنیمز سپ رد هک ییاه همانرب هب :هارمه تنرتنیا هدننک هریخذ

.دیهدن ار هارمه

.دش دهاوخ لاعف هارمه نفلت هکبش تنرتنیا ،هنیزگ نیا باختنا اب :هارمه نفلت هداد

.دینک لرتنک ار دوخ هارمه تنرتنیا فرصم نازیم :هارمه تنرتنیا فرصم

.دینک نییعت هارمه تنرتنیا فرصم یارب یتیدودحم :باسحتروص و هارمه تنرتنیا رادشه

.دینک لرتنک ار دوخ Wi-Fi تنرتنیا فرصم نازیم :Wi-Fi تنرتنیا فرصم

نآ زا دنناوتن هنیمز سپ رد ارجا لاحرد یاه همانرب ات دینک باختنا ار Wi-Fi یاه هکبش :هکبش ندرک دودحم

.دننک هدافتسا اه

یهدب هرود عورش باسحتروص و هارمه تنرتنیا رادشه یور ،هنایهام تروص هب لرتنک یاه هرود رییغت یارب

.دینزب هبرض رد

هارمه تنرتنیا فرصم ندرک دودحم

تنرتنیا لاصتا ،دیسر ناترظندروم دح هب نات هارمه تنرتنیا فرصم نازیم یتقو هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد

.دنک لاعفریغ راکدوخ تروص هب ار هارمه

،دینزب هبرض باسحتروص و هارمه تنرتنیا رادشه هداد زا هدافتسا تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هارمه تنرتنیا هدودحم دیلک یور سپس و

.دینزب هبرض ميظنت یور سپس و ،دینک دراو ار تیدودحم ،دینزب هبرض هارمه تنرتنیا هدودحم یور2 2

و،دینک دراو هارمه تنرتنیا فرصم نازیم یارب رادشه حطس کی ،دینزب هبرض هارمه تنرتنیا رادشه یور3 3

.دینزب هبرض ميظنت یور سپس

.دهد یم راطخا امش هب هاگتسد ،راطخا حطس هب ندیسر تروص رد

زاورپ تلاح

هدافتسا یا هکبش ریغ تامدخ زا دیناوت یم طقف .دنک یم لاعفریغ هاگتسد رد ار میس یب یاهدرکلمع همه تلاح نیا

.دینک

.دوش لاعف ات دینزب هبرض زاورپ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

رد ،امیپاوه ندش دنلب زا سپ .تسا شوماخ امیپاوه نتسشن و ندش دنلب نیح رد هاگتسد هک دیوش نئمطم

.دینک هدافتسا زاورپ تلاح رد دوخ هاگتسد زا دیناوت یم دنهد هزاجا امیپاوه نانکراک هک یتروص

108