تنظیمات

.دیهد رارق دوخ هاگتسد NFC نتنآ اب سامت رد ار رگید هاگتسد NFC نتنآ و دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

ات دینزب هبرض دوخ هاگتسد شیامن هحفص یور ،دش نایامن هحفص یور .دینک سمل لاقتنا یارب هک یماگنه4 4

.دوش لاسرا دروم

.دشاب قفومان تسا نکمم لیاف لاقتنا ،دننک لاسرا ار یتاعلاطا نامزمه دننک یعس هاگتسد ود رگا

تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن

هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه لاصتا هطقن کی ناونع هب هاگتسد زا ،تسین سرتسد رد هکبش لاصتا رگا

.دنوش رارقرب ثوتولب ای و USB ای Wi-Fi قیرط زا دنناوت یم تلااصتا .دینک هدافتسا اه هاگتسد ریاس اب

.دینزب هبرض تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دیوش یفاضا یاه‌هنیزه لمحتم تسا نکمم یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

هاگتسد ای اه هنایار ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه لاصتا هطقن زا :هارمه نفلت لاصتا هطقن

.دینک هدافتسا هکبش قیرط زا اه

رگید ای هنایار اب هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب ثوتولب لاصتا زا :ثوتولب اب تنرتنیا یراذگ کارتشا

.دینک هدافتسا اه هاگتسد

،هنایار کی هب لاصتا ماگنه .دینک هدافتسا هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب USB لاصتا زا :USB لاصتا

.دنک یم لمع هنایار یارب میس یب مدوم کی ناونع هب امش هاگتسد

111