تنظیمات

رتشیب لاصتا تامیظنت

.دینک یشرافس اه تیلباق ریاس لرتنک یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض رتشیب لاصتا تامیظنت تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک نکسا ار اهنآ ینوماریپ یاه هاگتسد هب لاصتا یارب ات دینک میظنت ار هاگتسد :کیدزن هاگتسد نکسا

دیناوت یم اه لیاف پاچ یارب .دینک صخشم ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت :پاچ• هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هفاضا یتسد تروصب ار رگپاچ کی ای دینک وجتسج ار دوجوم یاهرگپاچ

.دینک هعجارم پاچ

.)VPN( یزاجم یصخش یاه هکبش هب لاصتا و میظنت :VPN

پاچ

ای Wi-Fi قیرط زا ار هاگتسد دیناوت یم .دینک صخشم ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت

.دینک پاچ ار دانسا و ریواصت و دینک لصتم رگپاچ کی هب Wi-Fi Direct

.دنشابن راگزاس هاگتسد اب تسا نکمم اهرگپاچ زا یضعب

)Plug In( رگپاچ یاه هنوزفا ندوزفا

.دینک هفاضا دینک لصو اهنآ هب ار هاگتسد دیهاوخ یم هک ییاهرگپاچ یاه هنوزفا

.دینزب هبرض هنوزفا دولناد پاچ رتشیب لاصتا تامیظنت تلااصتا یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک وجتسج Play هاگشورف رد ار رگپاچ هنوزفا2 2

.دینک بصن و هدرک باختنا رگپاچ هنوزفا کی3 3

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور و دینک باختنا ار رگپاچ هنوزفا4 4

.دزادرپ یم تسا لصتم نآ هب هاگتسد هک Wi-Fi هکبش نامه هب لصتم یاهرگپاچ یوجتسج هب هاگتسد

.دینک باختنا ندوزفا یارب ار یرگپاچ5 5

.دینزب هبرض رگپاچ ندوزفا یور ،اهرگپاچ یتسد ندوزفا یارب

114