تنظیمات

اوتحم پاچ

پاچ یور ،دینک ادیپ یسرتسد اه‌هنیزگ تسرهف هب ،دانسا ای ریواصت ریظن ییاهاوتحم هدهاشم ماگنه

.دینک باختنا ار رگپاچ کی سپس و هدز هبرض اهرگپاچ ندوزفا

.دنشاب توافتم اوتحم عون هب هتسب تسا نکمم پاچ یاه شور

شزرل و اهادص

.دیهد رییغت ار دوخ هاگتسد فلتخم یاهادص هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض شزرل و اهادص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک هدافتسا توکس تلاح ای ادص تلاح زا میظنت یروط ار هاگتسد :ادص تلاح

شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :گنز ماگنه شزرل

.دنک

.دینک میظنت ار ضرف‌شیپ یادص نازیم دیلک لرتنک :ادص نازیم ضرف‌شیپ لرتنک دیلک

.دینک میظنت اه نلاعا و ،متسیس یاهادص ،اه ملیف و یقیسوم ،سامت یاه گنز یارب ار ادص نازیم :ادص یدنلب

.دیهد رییغت ار سامت گنهآ گنز :)تراک میس کت یاه‌لدم( سامت گنز

.دیهد رییغت اه نلاعا ای اه سامت یارب ار گنهآ گنز :)تراک میس ود یاه‌لدم( سامت گنز

.دینک باختنا شزرل یوگلا کی :هدننازرل یوگلا

.دیهد رییغت همانرب ره یارب ار نلاعا یادص تامیظنت :نلاعا یاهادص

زجب ،اه هناسر و ،اه نلاعا یادص ،یدورو یاه سامت ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دیوشن محازم

.دنکن شخپ ار زاجم دراوم

باختنا یسمل هحفص یور ار هنیزگ ای همانرب کی یتقو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ندرک سمل یادص

.دیایب رد ادص هب دینک یم

ادص هاگتسد ،دینک یم زاب ای لفق ار یسمل هحفص یتقو هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :هحفص لفق یاهادص

.دهد

.دهد ادص دوش یم لصتم رژراش کی هب یتقو هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :ژراش یادص

هبرض دیلک هحفص یاهدیلک هب هک یماگنه ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یریگ‌هرامش هحفص یاه‌گنهآ

.دنک شخپ ادص ،دینز یم

.دنک شخپ ادص دش سمل یدیلک یتقو هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :دیلک هحفص یادص

.دینک صخشم ار ادص تامیظنت ریاس :ادص تیفیک و اه‌هولج

115