تنظیمات

اه‌نلاعا

.دیهد رییغت ار همانرب ره هب طوبرم نلاعا تامیظنت

.دینزب هبرض اه‌نلاعا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا ار یا همانرب و دینزب هبرض هتفرشيپ یور ،نلاعا تامیظنت یزاس یشرافس یارب

.دینک زاجم ار بختنم ۀمانرب تانلاعا :اه‌نلاعا هب هزاجا

ار اه نلاعا شیامن شیپ و دنکن شخپ ار اه نلاعا یادص ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص‌یب شیامن

.دنک یفخم

.دیهد شیامن ای دینک یفخم ار بختنم ۀمانرب یاه نلاعا تسا لفق هاگتسد یتقو :لفق هحفص رد

دیهد رارق زاجم تسیل رد یتقو ار اهنآ و دیهد شیامن نلاعا لنپ یلااب رد ار تانلاعا :تیولوا ناونع هب میظنت

.تسا هدش لاعف دیوشن محازم هک

شيامن هحفص

اه هنیزگ

.دیهد رییغت ار یلصا هحفص و شیامن هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض شيامن هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور

فرصم رد ،شیامن هحفص ییانشور راکدوخ میظنت اب هک دینک میظنت یا‌هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ ییانشور

.دوش ییوج‌هفرص ورین

رتلیف هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت ار رتلیف تامیظنت و دینک لاعف ار یبآ رون رتلیف :یبآ رون رتلیف

.دینک هعجارم یبآ رون

.دیهد رییغت نآ تسارتنک و شیامن هحفص گنر میظنت یارب ار هحفص تلاح :هحفص تلاح

.دیهد رییغت ار هحفص موز تامیظنت ای تنوف هزادنا و عون :ملق و هحفص ییامنگرزب

ریاس و یلصا هحفص یاه لنپ ددجم یدنب بیترت ای ،ندرک فذح ،ندرک هفاضا اب ار یلصا هحفص :یلصا هحفص

.دینک عوجر »یلصا هحفص« شیاریو شخب هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت دوخ هاوخلد هب دراوم

اجباج ناسآ تلاح هب یلصا هحفص رد یرت هداس نامدیچ لامعا و رتگرزب یاهدامن شیامن یارب :ناسآ تلاح

.دیوش

.دنوش هتسجرب اهدامن ات دهد شیامن یدننام هیاس یاه هنیمز سپ هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دامن رداک

.دینک یزاس یشرافس تیعضو راون رد اهرگناشن ای اه نلاعا شیامن یارب ار تامیظنت :تیعضو راون

116