تنظیمات

هتفرشیپ یاه‌یگژیو

اه هنیزگ

.دیهد رییغت دنک یم لرتنک ار اهنآ هک یتامیظنت و دینک لاعف ار هتفرشیپ یاه یگژیو

.دینزب هبرض هتفرشیپ یاه‌یگژیو یور ،تامیظنت هحفص رد

هارمه هب اه یگژیو یخرب یارب ار یا هرظتنمریغ یدورو تسا نکمم هاگتسد هب دح زا شیب ۀبرض ای ناکت

.دشاب هتشاد

.دیهد رییغت ار یبناج مزاول هب طوبرم تامیظنت :یبناج مزاول

یارب .دیهد رییغت ار یزاب هب طوبرم تامیظنت و دینک لاعف ار یزاب یاهرازبا و یزاب زادنا هار دامن :اه‌یزاب

.دینک هعجارم Game Launcher هب ،رتشیب تاعلاطا بسک

تحار ،دینک یم هدافتسا هاگتسد زا تسد کی اب یتقو ات دینک لاعف ار یتسد کی تایلمع تلاح :تسد‌کت تلاح

.دیشاب

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

نیبرود ،یلصا هحفص دیلک نداد راشف راب ود اب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نیبرود عیرس یزادنا‌هار

.دنک یزادنا هار تعرس هب ار

.دینک باختنا ار یا هرجنپ دنچ یزادنا هار شور کی :هرجنپ دنچ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

ماگنه رد شوگ کیدزن هاگتسد نتشاد هگن و نتشادرب اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :میقتسم سامت

.دوش رارقرب یتوص سامت ،نیبطاخم تاعلاطا ای مایپ ،سامت تایئزج رورم

ای هتفر تسد زا یاه سامت هرابرد ،دیراد یمرب ار نآ یتقو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دنمشوه رادشه

.دهدب رادشه امش هب دیدج یاه مایپ

.دنک یمن راک یگژیو نیا حطسمان حطس یور رب هاگتسد نتشاد رارق ای هحفص ندوب نشور تروص رد

ای اه سامت ،هاگتسد شیامن هحفص ندرک هنوراو اب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ناسآ ندرک ادص‌یب

.دنک ادص یب ار رادشه

118