تنظیمات

هاگتسد یرادهگن و سیورس

متسیس تینما و هظفاح ،یزاس هریخذ یاضف ،ناتهاگتسد یرتاب تیعضو زا یلک یامن کی هاگتسد یرادهگن یگژیو

.دینک یزاس هنیهب ار ناتهاگتسد دیناوت یم تشگنا هبرض کی اب نینچمه .دهد یم رارق امش رایتخا رد

ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺕﻳﻧﻣﺍ

 

 

 

 

 

 

 

یﺭﺗﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻪﻅﻓﺎﺣ

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺭﻳﺧﺫ ﻝﺣﻣ

 

 

 

 

 

 

 

عیرس یزاس هنیهب یگژیو زا هدافتسا

.دینزب هبرض دوش هنیهب نونکا ای دوش عفر نونکا هاگتسد یرادهگن و سیورس یور ،تامیظنت هحفص رد

.دوش یم ریز یاهراک قیرط زا هاگتسد درکلمع دوبهب بجوم عیرس یزاس هنیهب یگژیو

.هظفاح زا ییاه شخب ندرک کاپ•

.هنیمز سپ رد ارجا لاح رد یاه همانرب نتسب و یرورضریغ یاه لیاف فذح•

.یرتاب زا یداعریغ هدافتسا تیریدم•

.رازفادب یارب نکسا•

120