تنظیمات

یرتاب

ینییاپ یرتاب نازیم هک ییاه هاگتسد دروم رد .دینک یسررب ار هاگتسد زا هدافتسا نامز و یرتاب هدنامیقاب یورین

.دینک ظفح ار یرتاب یورین ،ورین هریخذ یاه یگژیو یزاسلاعف اب دیاب ،دنراد

.دینزب هبرض یرتاب هاگتسد یرادهگن و سیورس یور ،تامیظنت هحفص رد

هدنامیقاب هدافتسا نامز .تسا یرتاب یورین ندش مامت زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن هدنامیقاب هدافتسا نامز•

.دشاب توافتم درکراک طیارش و هاگتسد تامیظنت هب هتسب تسا نکمم

.دنرب یم هرهب ورین هریخذ تلاح زا هک دینک تفایرد نلاعا ییاه همانرب زا دیناوت یمن•

ورین هریخذ تلاح

.دینک لاعف ار ورین هریخذ تلاح ،یرتاب زا هدافتسا نامز شیازفا یارب :طسوتم

واه همانرب ندرک دودحم و کیرات هنیمز سپ حرط زا هدافتسا اب هاگتسد ،ورین هریخذ نیرتشیب تلاح رد :رثکادح• یم لاعفریغ ،هارمه هکبش یارب زج هب ،هکبش تلااصتا .دهد یم شهاک ار یرتاب فرصم ،دوجوم یاه یگژیو

.دوش

یرتاب تیریدم

ینامز یارب دنتسه ارجا لاح رد هنیمز سپ رد هک ییاه همانرب طسوت یرتاب یورین فرصم زا یریگولج اب دیناوت یم یور و دینزب تملاع اه همانرب تسرهف زا ار اه همانرب .دینک ییوج هفرص یرتاب یورین رد دنوش یمن هدافتسا هک تامیظنت یور ،اه‌همانرب یورین فرصم رب تراظن یاه‌هنیزگ میظنت یارب ،نینچمه .دینزب هبرض ورین هریخذ

.دینزب هبرض هتفرشیپ

هریخذ لحم

.دینک یسررب ار دوجوم و هدش هدافتسا هظفاح تیعضو

.دینزب هبرض هریخذ لحم هاگتسد یرادهگن و سیورس یور ،تامیظنت هحفص رد

شیپ یاه همانرب و لماع متسیس اریز ،تسا هدش صخشم تیفرظ زا رتمک یلخاد هظفاح یعقاو تیفرظ یناسرزور هب زا سپ تسا نکمم دوجوم هظفاح تیفرظ نازیم .دنا هدرک لاغشا ار هظفاح زا یشخب ضرف

.دنک رییغت هاگتسد

هظفاح تیریدم

همانرب فذح ای اه لیاف فذح یارب .دینزب هبرض دوش یزاسکاپ یور ناهنپ هظفاح لثم هدنامیقاب یاه لیاف فذح یارب یارب ار دراوم ،سپس .دینک باختنا ار هلوقم کی و دینزب هبرض ربراک هداد یور ،دینک یمن هدافتسا رگید هک ییاه

.دینزب هبرض بصن وغل ای فذح یور و هدز تملاع باختنا

121