تنظیمات

هظفاح

.دینزب هبرض هظفاح هاگتسد یرادهگن و سیورس یور ،تامیظنت هحفص رد

همانرب تسرهف رد ار یاه همانرب ،دینک یم هدافتسا هک هظفاح رادقم شهاک قیرط زا هاگتسد تعرس ندرب لااب یارب

.دینزب هبرض دوش یزاسکاپ یور و دینزب تملاع اه

هاگتسد تینما

.دنک یم نکسا رازفادب دوجو رظن زا ار امش هاگتسد یگژیو نیا .دینک یسررب ار هاگتسد تینما تیعضو

.دینزب هبرض نفلت نکسا هاگتسد تینما هاگتسد یرادهگن و سیورس یور ،»تامیظنت« هحفص رد

اه‌همانرب

ار اه همانرب فرصم تاعلاطا دیناوت یم .دیهد رییغت ار اه نآ تامیظنت و دینک تیریدم ار هاگتسد یاه همانرب

.دینک لاعفریغ ای فذح ار یرورض ریغ یاه همانرب ای دیهد رییغت ار اهنآ نلاعا ای زوجم تامیظنت ،دینک هدهاشم

.دینزب هبرض اه‌همانرب یور ،تامیظنت هحفص رد

تینما و لفق هحفص

اه هنیزگ

.دیهد رییغت ار تراک میس و هاگتسد ینمیا تامیظنت

.دینزب هبرض تینما و لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنشاب توافتم دوجوم یاه هنیزگ دراد ناکما ،هحفص لفق یباختنا شور هب هتسب

.دیهد رییغت ار هحفص لفق شور :هحفص لفق عون

Samsung account هب دورو ای هاگتسد تینما یارب هاگتسد رد ار دوخ تشگنا رثا :تشگنا رثا رنکسا

.دینک هعجارم تشگنا رثا صیخشت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک تبث دوخ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

122