تنظیمات

تشگنا رثا صیخشت

دیناوت یم ،تبث زا دعب .دوش هریخذ و تبث ناتهاگتسد رد دیاب امش تشگنا رثا تاعلاطا ،تشگنا رثا ییاسانش یارب :دنک هدافتسا ریز یاه تیلباق یارب امش تشگنا رثا زا هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد

هحفص لفق• بو هب دورو•

Samsung account دییأت•

نما هشوپ•

Samsung Pay•

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا•

تینما ات هدرک هدافتسا تشگنا یاهرثا زا کی ره درفب رصحنم تاصخشم زا تشگنا رثا صیخشت• رد .دشاب یم مک رایسب توافتم تشگنا رثا ود نیب روسنس هابتشا لامتحا .دشخب ءاقترا ار امش هاگتسد تروصب ار اهنآ روسنس تسا نکمم دنتسه هیبش مه هب رایسب ،هناگادج یاه تشگنا رثا هک ردان دراوم

.دهد صیخشت ناسکی

هرابود یزادنا هار زا دعب دیناوت یمن ،دینک یم هدافتسا هحفص لفق شور ناونع هب تشگنا رثا زا رگا• تبث نامز و هاگتسد زا هدافتسا یارب .دینک هدافتسا لباق هحفص لفق ندرکزاب یارب تشگنا رثا زا هاگتسد نیپ ،وگلا دیشاب بظاوم .دینک زاب ار هاگتسد لفق روبع زمر ای )PIN( نیپ ،وگلا کی اب دیاب ،تشگنا رثا

.دینکن شومارف ار ناتروبع زمر ای

ماگنه هک یروبع زمر ای نیپ ،وگلا زا هدافتسا اب ار هاگتسد لفق ،دشن هداد صیخشت امش تشگنا رثا رگا• زمر ای نیپ ،وگلا رگا .دینک تبث ار ناتتشگنا رثا هرابود سپس ،دینک زاب دیدرک دراو تشگنا رثا تبث زا ربارب رد گنوسماس .دینک هدافتسا نآ زا دیناوت یمن هاگتسد یناشنزاب نودب ،دینک شومارف ار روبع

.درادن یتیلوئسم ییاشگ لفق یاهدک ندرک شومارف زا یشان هدمآ شیپ تلاکشم ای تاعلاطا نتفر تسد

124