تنظیمات

تشگنا رثا رتهب ییاسانش یارب

تیاعر دنراذگ یم ریثأت تشگنا رثا ییاراک رب هک ار ریز طیارش ،هاگتسد رد دوخ یاه تشگنا ندرک نکسا ماگنه :دینک

ءایشا هلیسوب یلصا هحفص دیلک دیشاب بقارم .تسا تشگنا رثا ییاسانش رگسح کی یواح یلصا هحفص دیلک•

.دوشن یگدید بیسآ ای شارخ راچد ،دنبندرگ و دیلک ،هکس ریظن یزلف

نازیم تسا نکمم رگید یبناج مزاول ای و ،بسچرب ،ظفاحم شکور اب تشگنارثا صیخشت لحم ندناشوپ• ،تسا هدش هدیشوپ ظفاحم شکور اب ادتبا رد تشگنارثا صیخشت لحم رگا .دهد شهاک ار تشگنا رثا صیخشت

.دیرادرب ار هیلا نیا تشگنا رثا صیخشت رگسح ندرب راک هب زا لبق

.دنشاب کشخ و زیمت امش یاه تشگنا و تشگنا رثا ییاسانش هیحان هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن ییاسانش ار دنتسه مخز یاج ای کورچ و نیچ یاراد هک ییاه تشگنا رثا هاگتسد تسا نکمم•

.دنکن ییاسانش ار رغلا ای کچوک یاه تشگنا رثا تسا نکمم هاگتسد•

ار امش یاه تشگنا رثا هاگتسد تسا نکمم ،دینک هدافتسا تشگنا کون زا ای دینک مخ ار دوخ تشگنا رگا•

.دناشوپب ار یلصا هحفص دیلک لک ناتتشگنا هک دیوش نئمطم .دنکن ییاسانش

.دوش یم هدافتسا هاگتسد یاهراک یارجا یارب بلغا هک دینک تبث ار یتسد یاه تشگنا رثا ،رتهب ییاسانش یارب•

کشخ یاه طیحم رد یگژیو نیا زا .دراد دوجو هاگتسد رد نکاس هتیسیرتکلا داجیا ناکما ،کشخ طیحم رد•

.دینک هیلخت یزلف ئیش کی سمل اب ار دوخ نکاس هتیسیرتکلا ،هدافتسا زا شیپ هکنیا ای دینکن هدافتسا

اه تشگنا رثا تبث

.دینزب هبرض تشگنا رثا رنکسا تینما و لفق هحفص یور ،»تامیظنت« هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دینک داجیا یکی ،دیا‌هدرکن نییعت هحفص لفق یارب یشور زونه رگا

.دیهد رارق یلصا هحفص دیلک یور ار دوخ تشگنا3 3

یلصا هحفص دیلک یور ددجم و دیرادرب ار دوخ تشگنا ،داد صیخشت ار امش تشگنا رثا هاگتسد هکنیا زا سپ4 4

.دیهد رارق

.دینزب هبرض ماجنا یور ،دش مامت ناتشگنا رثا تبث یتقو .دوش تبث تشگنا رثا ات دینک رارکت ردقنآ ار لمع نیا

دوخ تشگنا رثا زا دیناوتب ات دینزب هبرض ندرک نشور یور ،دش نایامن تشگنا رثا لفق یوشزاب هرجنپ یتقو

.دینک هدافتسا هحفص ندرکزاب یارب

125