تنظیمات

تشگنا رثا فذح

.دینک فذح ار اه تشگنا رثا دیناوت یم

.دینزب هبرض تشگنا رثا رنکسا تینما و لفق هحفص یور ،»تامیظنت« هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دینزب هبرض شیاریو یور3 3

.دینزب هبرض فذح یور و دینزب تملاع دینک فذح دیهاوخ یم هک ار ییاه تشگنا رثا4 4

Samsung account روبع زمر دییأت

یاج هب تشگنا رثا زا دیناوت یم .دییامن هدافتسا دوخ Samsung account روبع زمر دییأت یارب اه تشگنا رثا زا

.دینک هدافتسا Galaxy Apps زا دیرخ ماگنه لاثم روط هب ،دوخ روبع زمر ندرک دراو

.دینزب هبرض تشگنا رثا رنکسا تینما و لفق هحفص یور ،»تامیظنت« هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دوش لاعف ات دینزب هبرض گنوسماس کارتشا دیلک یور3 3

.دیوش دوخ Samsung account دراو4 4

اه کارتشا هب دورو یارب تشگنا رثا زا هدافتسا

یبو تاحفص هب دورو یارب دیناوت یم ،دیدرک تبث Samsung Pass رد ار دوخ تشگنا رثا هک یماگنه هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هدافتسا تشگنا رثا زا دنراپس یم رطاخ هب ار روبع زمر و هسانش هک

.دینک هعجارم Samsung Pass

.دیراد یسرتسد نآ هب تنرتنیا همانرب قیرط زا هک دشاب یم سرتسد رد یبو تاحفص یارب طقف یگژیو نیا

Samsung Pay رد تشگنا رثا زا هدافتسا

.دریگ تروص نمیا و عیرس ناتیاه تخادرپ ات دینک هدافتسا Samsung Pay رد دوخ تشگنا رثا زا دیناوت یم امش

.دینک هعجارم Samsung Pay هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم Samsung Pay

126