تنظیمات

اه تشگنا رثا هلیسوب هحفص لفق ندرک زاب

.دینک زاب ار شیامن هحفص تشگنا رثا اب ،روبع زمر ای )PIN( نیپ ،وگلا زا هدافتسا یاجب دیناوت یم امش

.دینزب هبرض تشگنا رثا رنکسا تینما و لفق هحفص یور ،»تامیظنت« هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دوش لاعف ات دینزب هبرض تشگنا رثا لفق ییاشگزاب دیلک یور3 3

.دوش نکسا امش تشگنا رثا ات دیراذگب یلصا هحفص دیلک یور ار دوخ تشگنا هدش لفق شیامن هحفص رد4 4

Samsung Pass

زا بو تاحفص ای همانرب یاه سیورس هب یسرتسد ماگنه نمیا تروص هب دوخ تیوه دییأت یارب احیجرت

.دینک دراو ار دوخ روبع زمر و هسانش هکنیا ات دینک هدافتسا دوخ یرتمویب تاعلاطا قیرط زا و Samsung Pass

دینک عورش هکنیا زا لبق

.دشاب لصتم هارمه هکبش کی هب دیاب امش هاگتسد ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب• هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیوش دوخ Samsung account دراو دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب•

.دینک هعجارم Samsung account

نآ هب تنرتنیا همانرب قیرط زا هک دشاب یم سرتسد رد یبو تاحفص یارب طقف بو تاحفص هب دورو یگژیو•

.دننکن ینابیتشپ یگژیو نیا زا تسا نکمم یبو تاحفص زا یخرب .دیراد یسرتسد

Samsung Pass تبث

.دینک تبث Samsung Pass رد ار دوخ کیرتمویب تاعلاطا ،Samsung Pass زا هدافتسا زا شیپ

.دینزب هبرض Samsung Pass تینما و لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینزب هبرض دورو یور و هدرک هعلاطم ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد2 2

.دینزب هبرض دورو یور و هدرک دراو ار دوخ Samsung account روبع زمر و هسانش3 3

.دینزب هبرض یدعب یور و دینک تقفاوم اهنآ اب و هدرک هعلاطم ار طیارش و طباوض4 4

127