تنظیمات

.دینک تبث ار دوخ تشگنا رثا و دینزب هبرض اه‌تشگنا رثا تبث یور5 5

.دینک هعجارم تشگنا رثا صیخشت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

ار دوخ تشگنا رثا Samsung Pass تبث لیمکت یارب و دیهد رارق یلصا هحفص دیلک یور ار ناتتشگنا6 6

.دینک نکسا

بو تاحفص هب دورو یارب Samsung Pass زا هدافتسا

یم رطاخ هب ار روبع زمر و هسانش هک یبو تاحفص هب تحار دورو یارب Samsung Pass زا دیناوت یم

.دینک هدافتسا دنراپس

.دینک زاب ار دورو یارب رظن دروم بو هحفص1 1

.دینزب هبرض بو هحفص دورو همکد یور سپس و دینک دراو ار دوخ روبع زمر و یربراک مان2 2

هبرض یروآدای یور و دینزب تملاع ار Samsung Pass قیرط زا تشگنا رثا اب متسیس هب دورو هنیزگ3 3

.دینزب

هدافتسا بو تاحفص هب دورو یارب دیدرک تبث Samsung Pass رد هک یتشگنا رثا زا دیناوت یم امش نونکا

.دینک

دورو تاعلاطا تیریدم

دوخ دورو تاعلاطا و دینک هدهاشم ار دیدرک میظنت Samsung Pass اب هدافتسا یارب هک ار یبو تاحفص تسیل

.دینک تیریدم ار

.دینزب هبرض Samsung Pass تینما و لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دینزب هبرض بو هب دورو تاعلاطا یور3 3

.دینک باختنا تسرهف زا ار تیاس بو کی4 4

.دینک دییأت ار دوخ بو هحفص مان و ،روبع زمر ،هسانش و دینزب هبرض شیاریو یور5 5

.دینزب هبرض فذح یور ،تیاس بو فذح یارب

128