تنظیمات

اه همانرب اب Samsung Pass زا هدافتسا

Samsung Pass اب یتحار هب دیناوت یم ،دننک یم ینابیتشپ Samsung Pass زا هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه

.دیوش دراو

یور ،دینک زاب ار تامیظنت هحفص ،دننک یم ینابیتشپ Samsung Pass زا هک ییاه همانرب تسیل هدهاشم یارب زا هک یا همانرب رگا .دینزب هبرض هدش ینابیتشپ یاه همانرب Samsung Pass تینما و لفق هحفص

.دش دهاوخن نایامن هدش ینابیتشپ یاه‌همانرب ،تشادن دوجو دنک ینابیتشپ Samsung Pass

.دنک قرف ،سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه همانرب•

قیرط زا اه همانرب هب دورو زا یشان هدمآ شیپ تلاکشم ای نتفر تسد زا ربارب رد گنوسماس•

.درادن یتیلوئسم Samsung Pass

Samsung Pass رد ناتتاعلاطا فذح

Samsung Pass رد همانرب هدش تبث یاه هداد و بو باسح هب دورو تاعلاطا ،یرتمویب یاه هداد دیناوت یم دهاوخ یقاب لاعف امش Samsung account و طباوض و طیارش اب امش همانقفاوت .دینک فذح تاعلاطا فذح اب ار

.دنام

.دینزب هبرض Samsung Pass تینما و لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک زاب هدش نییعت شیپ زا هحفص لفق شور زا هدافتسا اب ار هحفص2 2

.دینزب هبرض تاعلاطا فذح یور3 3

.دینک دراو ار دوخ Samsung account روبع زمر4 4

.دش دهاوخ فذح امش Samsung Pass تاعلاطا

129