مقدمات

)ونان تراک میس( USIM ای تراک میس

USIM ای تراک میس بصن

.دینک دراو ار هارمه نفلت سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هئارا تراک میس

هنوگ چیه لوئسم گنوسماس .دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ای هدرکن مگ ار دوخ تراک میس ات دیشاب بقارم

.تسین هدش هدیدزد ای هدشمگ یاه تراک میس زا یشان تمحازم ای بیسآ

کی رد تراک میس ود زا هدافتسا تروص رد تسا نکمم ،قطانم زا یخرب رد :تراک میس ود یاه‌لدم

.دوش رتمک ،دوش یم هدافتسا تراک میس کی زا هک ینامز هب تبسن تاعلاطا لاقتنا تعرس هاگتسد

یارب .دنشابن سرتسد رد تسا نکمم سیورس هدنهد هئارا هب هتسب LTE یاه سیورس زا یضعب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد هئارا اب ،سیورس ندوب سرتسد رد هرابرد رتشیب تاعلاطا

:تراک میس کت یاه لدم

۳

۲

۱

۵۴

13