تنظیمات

اه‌باسح و Cloud

یفرعم

.دینک یبایزاب ای دیریگب نابیتشپ هخسن ،دینک یزاس ماگمه ار هاگتسد یاه هداد ،Samsung Cloud زا هدافتسا اب

.Google باسح ای Samsung باسح لثم ،دینک تیریدم و تبث ار اه باسح دیناوت‌یم نینچمه

.دینزب هبرض اه‌باسح و Cloud یور ،تامیظنت هحفص رد

،هنایار کی ای Samsung Cloud رد ًلاثم ،دیریگب نابیتشپ هخسن ینما لحم رد دوخ تایوتحم زا ًابترم تامیظنت هب هتساوخان یناشنزاب لیلد هب اهنآ نتفر تسد زا ای تایوتحم ندش بارخ تروص رد نیاربانب

.دینک یبایزاب ار اهنآ دیناوت یم هناخراک

،دینک هریخذ Samsung Cloud رد نمیا روط هب دیهاوخ یم هک ار ییاوتحم :Samsung Cloud• ار دوخ یاه هداد و هدرک یسررب ار Samsung Cloud هظفاح یاضف فرصم تیعضو .دینک تیریدم Samsung Cloud هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک یبایزاب و دیریگب نابیتشپ هخسن ،هدرک یزاس ماگمه

.دینک هعجارم

.دینک تیریدم ار دوخ Samsung account تایئزج و یصخش تاعلاطا :نم هیامن

هفاضا یزاس ماگمه یارب ار ناتیاه باسح ریاس ای ،Google باسح و Samsung account :اه باسح

.دینک هعجارم اه باسح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک

هاگتسد رد نمیا تروص هب ار تامیظنت و همانرب تاعلاطا ،یصخش تاعلاطا :یبایزاب و یریگ‌نابیتشپ• یارب .دینک ادیپ یسرتسد اهنآ هب ًادعب و دیریگب نابیتشپ هخسن دوخ ساسح تاعلاطا زا دیناوت یم .دینک یرادهگن

.دیوش دراو دوخ Samsung account ای Google باسح متسیس هب دیاب ،تاعلاطا یبایزاب ای یریگ نابیتشپ

.دینک عوجر یبایزاب و یریگ‌نابیتشپ شخب هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

Samsung Cloud

تیعضو .دینک تیریدم دینک هریخذ Samsung Cloud رد نمیا روط هب دیهاوخ یم هک ار ییاوتحم دیناوت یم نابیتشپ هخسن ،هدرک یزاس ماگمه ار دوخ یاه هداد و هدرک یسررب ار Samsung Cloud هظفاح یاضف فرصم

.دینک یبایزاب و دیریگب

.دینزب هبرض Samsung Cloud اه‌باسح و Cloud‏یور ،تامیظنت هحفص رد

cloud هریخذ لحم تیریدم

عون ساسا رب هدافتسا رادقم و دینک یم هدافتسا Samsung Cloud رد رضاح لاح رد هک یا هظفاح یاضف رادقم کاپ یمیدق یاه هاگتسد زا ار نابیتشپ یاه هخسن ،تاعلاطا یبایزاب زا دعب دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم ار هداد

.دینک

130