تنظیمات

یبایزاب و ینابیتشپ

ار اهنآ دیراد زاین هک ینامز و دیریگب نابیتشپ هخسن Samsung Cloud رد اه همانرب هداد و هاگتسد تامیظنت زا

.دینک هعجارم اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک یبایزاب

یزاس‌ماگمه یارب تاعلاطا

.دینک یشرافس )اهویدیو و ریواصت ،میوقت یاهدادیور ،نیبطاخم دننام( ار دوخ یاه هداد یزاس ماگمه تامیظنت

اه باسح

.دینک هفاضا یزاس ماگمه یارب ار ناتیاه باسح ریاس ای ،Google باسح و Samsung account

باسح ندوزفا

دینک تسرد یربراک باسح کی .دنراد زاین یربراک باسح کی هب ،امش هاگتسد رد هدش هدافتسا یاه‌همانرب زا یخرب

.دینک هدافتسا دوخ هاگتسد زا وحن نیرتهب هب ات

.دینزب هبرض باسح ندوزفا اه باسح اه‌باسح و Cloud‏یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک باختنا باسح سیورس کی2 2

.دییامن لابند باسح میظنت لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3

باختنا ،دنوش ماگمه دیاب هک ار یدراوم و هدرک باختنا ار باسح کی ،ناتیاه باسح اب اوتحم یزاس ماگمه یارب

.دینک

اه باسح فذح

ودینک باختنا ار یربراک باسح مان ،دینزب هبرض اه باسح اه‌باسح و Cloud‏یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض باسح فذح یور سپس و دییامن باختنا ار فذح یارب رظن دروم باسح

131