تنظیمات

.دیهد رییغت هحفص لفق ندرک زاب یارب ار یتهج یوگلا تامیظنت :تهج اب ندرک لفق

یاهونم ،یلصا هحفص دیلک عیرس نداد راشف راب هس اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :میقتسم یسرتسد

.دنک زاب ار هدش باختنا یسرتسد

رادشه امش هب ،دیا هدرکن یسررب هک ییاه‌نلاعا دروم رد هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نلاعا روآدای

.دهد

.اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ شور نداد رییغت :اه‌سامت هب نداد نایاپ و ییوگ‌خساپ

یاه‌سامت ،نآ ندیشک یاج هب همکد یور ندز هبرض اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هبرض کت تلاح

.دینک لرتنک ار اه‌نلاعا ای یدورو

.دییامن هدهاشم ار هاگتسد رد هدش بصن یسرتسد تیلباق یاه‌سیورس :تامدخ

یمومع تیریدم

.دینک یناشنزاب ار هاگتسد ای دینک یشرافس ار ناتهاگتسد متسیس تامیظنت

.دینزب هبرض یمومع تیریدم یور ،تامیظنت هحفص رد

ار یتوص یدورو و اهدیلک هحفص عون دننام یتامیظنت و دینک باختنا ار هاگتسد یاه نابز :یدورو و نابز

.دنشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش باختنا نابز هب هتسب اه هنیزگ زا یضعب .دیهد رییغت

ار اهنآ ای دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد رد خیرات و نامز شیامن یگنوگچ هرابرد ریز تامیظنت هب :تعاس و خیرات

.دیهد رییغت

.دنوش میظنت ًاددجم دیاب خیرات و نامز ،دوش جراخ هاگتسد زا ای دوش یلاخ ًلاماک یرتاب رگا

هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینیبب ار لوادتم تلااؤس شخب ای دیسرپب ار تلااؤس :دیریگب سامت ام اب

.دینک هعجارم Samsung Members

یبای بیع و هدافتسا تاعلاطا راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یبای‌بیع تاعلاطا شرازگ

.دنک لاسرا گنوسماس هب ار هاگتسد

وتیوضع یایازم ،هژیو تاداهنشیپ دننام گنوسماس یبایرازاب تاعلاطا ات دینک میظنت :یبایرازاب تاعلاطا

.دینک تفایرد ار اه همانربخ

.دینک یناشنزاب هناخراک یاه هداد هب ای دینک یناشنزاب ار هاگتسد تامیظنت :یناشنزاب

133