تنظیمات

رازفا مرن یروآزور هب

.دیهد رییغت ار یناسرزور هب تامیظنت ای دینک یناسرزور هب ار هاگتسد رازفا مرن

.دینزب هبرض رازفا مرن یروآزور هب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک بصن یتسد تروص هب ار اهنآ و هدرک یسررب ار اه یناسرزور هب :زور‌هب هخسن یتسد دولناد

،دوش‌یم لصو Wi-Fi هکبش کی هب یتقو هک دینک میظنت یا‌هنوگ هب ار هاگتسد :زور‌هب هخسن راکدوخ دولناد

.دنک دولناد و یسررب راکدوخ تروص هب ار یناسرزور‌هب دراوم

یناسرزور هب هدش نییعت نامز رد ات دینک میظنت ار هاگتسد :هدش یزیر همان رب رازفا مرن یاه یناسر زور هب

.دنک بصن ار هدش دولناد یاه

ربراک یامنهار

ادیپ علاطا مهم تامیظنت ای یدربراک یاه همانرب و هاگتسد زا هدافتسا هوحن هرابرد ات دینک هدهاشم ار امنهار تاعلاطا

.دینک

.دینزب هبرض ربراک یامنهار یور ،تامیظنت هحفص رد

نفلت هرابرد

.دیشاب هتشاد یسرتسد هاگتسد تاعلاطا هب

.دینزب هبرض نفلت هرابرد یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدهاشم ار دوخ نفلت هرامش :نم نفلت هرامش

هدهاشم ار لایرس هرامش و MAC سردآ Wi-Fi ،تراک میس تیعضو دننام هاگتسد فلتخم تاعلاطا :تیعقوم

.دینک

.دینک هدهاشم ار زاب عبنم یاهزوجم و ینمیا تاعلاطا دننام هاگتسد هب طوبرم یقوقح تاعلاطا :یقوقح تاعلاطا

و،Direct Wi‏ -Fi ،ثوتولب قیرط زا رگید یاه هاگتسد هب امش هاگتسد لاصتا نامز هک یمان :هاگتسد مان

.دینک شیاریو و هدهاشم ار دوش یم هداد ناشن رگید یاه شور

.دینک هدهاشم ار هاگتسد لدم هرامش :لدم هرامش

.دینک هدهاشم ار نآ رازفا تفس هخسن و لماع متسیس هخسن دننام هاگتسد رازفا مرن تاعلاطا :رازفا‌مرن تاعلاطا

.دینک هدهاشم ار هاگتسد یرتاب تیعضو و تاعلاطا :یرتاب تاعلاطا

134