همیمض

یبای بیع

تسا نکمم اه تیعضو زا یخرب .دینک ناحتما ار ریز یاهراکهار ًافطل ،گنوسماس تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ

.دنکن قدص امش هاگتسد دروم رد

زا هاگتسد ،دیتسه نآ زا هدافتسا لاح رد یتقو ای دینک یم نشور ار دوخ هاگتسد یتقو :دینک دراو ار ریز یاهزمر زا یکی دهاوخ یم امش

.دینک دراو ار هاگتسد یارب هدش میظنت روبع هملک دیاب ،تسا لاعف هاگتسد لفق یتقو :روبع زمر•

نیپ دیاب ،تسا هدش لاعف نیپ تساوخرد هک ینامز ای راب نیلوا یارب هاگتسد زا هدافتسا ماگنه :)PIN( نیپ• تراک میس لفق تسرهف زا هدافتسا اب ار یگژیو نیا دیناوت یم .دییامن دراو ار تراک میس هارمه هب هدش هضرع

.دینک لاعفریغ

دنچ یارب تسردان نیپ ندرک دراو هجیتن رد ًلاومعم تیعضو نیا ،تسا هدش دودسم تراک میس :)PUK( کاپ•

.دینک دراو ار دوخ تامدخ هدنهد هئارا طسوت هدش هضرع کاپ دیاب .دتفا یم قافتا راب

هدش هضرع 2 نیپ دیاب ،دراد زاین 2 نیپ هب هک دینک ادیپ یسرتسد یتسرهف هب دیهاوخ یم یتقو :)PIN2( 2 نیپ•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد‌هئارا اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک دراو ار تراک میس اب

دهد یم شیامن رورس یاطخ ای هکبش یاطخ یاه مایپ امش هاگتسد

هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو•

.دوش نایامن بترم روط هب اطخ یاه مایپ دراد ناکما تکرح ماگنه .دینک یعس

اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیشاب هتشاد یسرتسد تاناکما یضعب هب دیناوت یمن کارتشا نتشاد نودب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد‌هئارا

دوش یمن نشور امش هاگتسد

ار نآ یرتاب ،هاگتسد ندرک نشور زا شیپ .دش دهاوخن نشور امش هاگتسد ،دشاب هدش هیلخت لماک روط هب یرتاب رگا

.دییامن ژراش لماک روط هب

135