ضمیمه

)گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش دروم رد( دوش یمن ژراش یتسرد هب یرتاب

.دینک لصاح نانیمطا رژراش تسرد لاصتا زا•

.دییامن ضیوعت ار یرتاب و دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب•

دوش یم یلاخ دیرخ نامز زا رت عیرس یرتاب

تسا نکمم نآ دیفم ژراش رمع ،دیهد رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یامد ضرعم رد ار یرتاب ای هاگتسد رگا•

.دبای شهاک

شیازفا یرتاب فرصم ،دینک هدافتسا تنرتنیا ای یزاب ریظن اه همانرب زا یخرب ای یناسر مایپ یاه یگژیو زا رگا•

.دبای یم

.دبای یم شهاک نآ دیفم ژراش رمع نامز رورم هب و تسا یفرصم هدام کی یرتاب•

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه

مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه رگا .دشاب هتشاد نیبرود یزادنا هار یارب یفاک یرتاب یورین و هظفاح دیاب امش هاگتسد :دینک ناحتما ار ریز یاهراک ،دندش رهاظ اطخ یاه

.دینک ژراش ار یرتاب•

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

نیبرود زا هدافتسا یارب نانچمه اهراک نیا ماجنا زا دعب هک یتروص رد .دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیتشاد لکشم

تسا شیامن شیپ زا رت نییاپ سکع تیفیک

.دشاب توافتم اه سکع تیفیک دراد ناکما یرادربسکع یاه کینکت و طیحم هب هتسب•

ای هدش زیون راچد ریوصت دراد ناکما ،دیریگب هتسب یاضف ای بش رد ،کیرات یاه طیحم رد ار اه سکع رگا•

.دبای شهاک نآ حوضو

138