ضمیمه

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،یا هناسردنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه

،دیدش وربور اطخ یاه مایپ اب ای دندشن شخپ اه لیاف دوخ هاگتسد یور یا هناسر دنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه رگا :دینک ناحتما ار ریز یاهراک

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

یقیسوم لیاف رگا .دشاب هدشن تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب یقیسوم لیاف هک دینک لصاح نانیمطا• یارب ار بسانم دیلک ای زوجم هک دینک لصاح نانیمطا ،تسا هدش تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب

.دیراد رایتخا رد لیاف شخپ

ای DivX ریظن لیاف تمرف کی زا رگا .دوش یم ینابیتشپ هاگتسد طسوت لیاف یاه تمرف هک دینک لصاح نانیمطا• هچ زا امش هاگتسد هکنیا هدهاشم یارب .دنک ینابیتشپ نآ زا هک دینک بصن ار یا همانرب ،دوش‌یمن ینابیتشپ AC3

.دینک هعجارم www.samsung.com هب دنک یم ینابیتشپ یلیاف یاه تمرف

واه سکع دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ هدش هتفرگ هاگتسد نیا هلیسوب هک ییاه ملیف و اه سکع زا امش هاگتسد•

.دوشن هداد ناشن یتسرد هب اه هاگتسد ریاس هلیسوب هدش هتفرگ یاه ملیف

دنتسه زاجم اه سیورس ریاس ای هکبش سیورس هدنهد هئارا طسوت هک یا هناسردنچ یاه لیاف زا امش هاگتسد• هنیمز سپ ریوصت ای ملیف ،سامت گنز ریظن تنرتنیا رد جیار تایوتحم زا یخرب دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ

.دننکن لمع یتسرد هب

دشن تفای یرگید ثوتولب هاگتسد

.دشاب هدش لاعف امش هاگتسد یور ثوتولب دیوش نئمطم•

.دشاب لاعف دیوش لصو نآ هب دیهاوخ یم هک یهاگتسد یور ثوتولب یگژیو هک دیوش نئمطم•

.دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب درب هدودحم رثکادح رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش هاگتسد هک دیوش نئمطم•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم کی اب ،درکن عفر ار لکشم لااب یاه هتکن رگا

دوش یمن رارقرب لاصتا ،دینک یم لصو هنایار هب ار هاگتسد یتقو

.تسا راگزاس امش هاگتسد اب دینک یم هدافتسا هک USB لباک دیوش نئمطم•

.تسا هدش یناسرزور هب و هدش بصن امش هنایار رد بسانم رویارد هک دیوش نئمطم•

ای Windows XP Service Pack 3 هخسن هک دیوش نئمطم ،دیتسه Windows XP ربراک امش رگا•

.تسا هدش بصن امش هنایار یور نآ رتلااب

139