ضمیمه

دنک ادیپ ار یلعف ناکم دناوت یمن امش هاگتسد

ای و Wi-Fi زا هدافتسا اب .دنشاب فیعض ،هتسب یاهاضف ریظن اه ناکم زا یخرب رد GPS یاه لانگیس دراد ناکما

.درک دهاوخ ادیپ رتهب ار امش تیعقوم هاگتسد ،هارمه تنرتنیا هکبش

تسا هتفر نیب زا هاگتسد رد هدش هریخذ تایوتحم

دیناوت یمن ،تروص نیا ریغ رد .دینک هیهت نابیتشپ هخسن دوخ هاگتسد رد هدش هریخذ مهم تایوتحم مامت زا هشیمه تایوتحم نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس .دینک یبایزاب نتفر نیب زا ای یگدید بیسآ تروص رد ار دوخ تایوتحم

.درادن یتیلوئسم هاگتسد رد هدش هریخذ

تسا هدهاشم لباق هاگتسد یجراخ هندب یور کچوک فاکش کی

شزرل ای یئزج ندروخ بات ثعاب تسا نکمم و تسا هناخراک یحارط رد یرورض یگژیو کی فاکش نیا•

.دوش تاعطق

.دوش فاکش نیا کدنا شرتسگ ثعاب تسا نکمم تاعطق نیب کاکطصا ،نامز رورم هب•

تسین دوجوم هاگتسد هظفاح رد یفاک یاضف

یاه‌لیاف ای اه‌همانرب ای دینک کاپ هاگتسد یرادهگن یگژیو زا هدافتسا اب ار ،ناهنپ هظفاح لثم ،یرورضریغ تاعلاطا

.دوش دازآ هظفاح یاضف ات دینک کاپ یتسد تروص هب ار هدشن هدافتسا

140