مقدمات

تراک USIM ای تراک میس ندرک جراخ

.دوش لش ینیس ات دینک دراو تراک میس ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب ینیس رایش زا یمارآ هب ار تراک‌میس ینیس2 2

.دینک جراخ ار تراک میس3 3 :تراک میس کت یاه لدم

:تراک میس ود یاه لدم

.دینک دراو ینیس رایش رد هرابود ار تراک‌میس ینیس4 4

17