مقدمات

)تراک میس ود یاه‌لدم( USIM تراک ود ای تراک میس ود زا هدافتسا

.دینک هدافتسا سیورس هدنهد هئارا ود ای نفلت هرامش ود زا نامزمه دیناوت یم ،دینک دراو تراک میس ود رگا

اه تراک میس ندرک لاعف

دینک باختنا ار تراک میس کی .دینزب هبرض تراک میس ریدم تلااصتا تامیظنت یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور و

اه USIM ای اه تراک میس یزاس یشرافس

تراک ای تراک‌میس کی و دینزب هبرض تراک میس ریدم تلااصتا تامیظنت یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد :دینک باختنا ریز یاه‌هنیزگ هب یسرتسد یارب USIM

.دینک ضوع ار تراک میس دامن :دامن

.دینک ضوع ار تراک میس مان :مان

.دینک باختنا USIM ای تراک میس اب هدافتسا یارب ار هکبش عون کی :هکبش تلاح

بختنم یاه‌تراک USIM ای اه تراک میس میظنت

صاخ یاه‌تراک هب ار هداد یاه سیورس و مایپ لاسرا ،یتوص یاه سامت دیناوت یم ،دشاب لاعف تراک ود یتقو

.دیهد صاصتخا

هب طوبرم تاحیجرت و دینزب هبرض تراک میس ریدم تلااصتا تامیظنت یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد

.دینک میظنت هدیزگرب تراک‌میس رد ار اه‌تراک یاه‌تیلباق

هظفاح تراک

هظفاح تراک بصن

هظفاح یاه تراک زا یخرب تسا نکمم و دشاب هتشاد قرف اه لدم ریاس اب هاگتسد هظفاح تراک تیفرظ تسا نکمم تراک تیفرظ رثکادح هدهاشم یارب .دراد یگتسب تراک عون و هدنزاس هب نیا هک دنشاب هتشادن یراگزاس هاگتسد اب

.دینک هعجارم گنوسماس تیاس بو هب ،هظفاح

نکمم راگزاسان تراک زا هدافتسا .دنشابن راگزاس هاگتسد اب ًلاماک تسا نکمم هظفاح یاه تراک یضعب•

ار تراک رد هدش هریخذ تایوتحم دناوت یم ای دوش هظفاح تراک ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم تسا

.دنک شودخم

.دشاب لااب هب ور نآ تسار تمس هک دیشاب بقارم ،هظفاح تراک ندرک دراو ماگنه•

18