مقدمات

تراک رگا .دنک یم ینابیتشپ هظفاح یاه تراک یارب exFAT و FAT یلیاف متسیس زا هاگتسد نیا• دنک یم لاؤس تراک ندرک تمرف ون زا یارب هاگتسد ،دینک بصن یتوافتم یلیاف راتخاس اب یا هدش تمرف هنایار یور رب ار نآ ،دهدن صیخشت ار هظفاح تراک هاگتسد رگا .دهد یمن صیخشت ار تراک هکنیا ای

.دینک تمرف ناتدوخ

.درک دهاوخ هاتوک ار اهنآ رمع لوط ،هظفاح یاه تراک یور تاعلاطا موادم ندرک کاپ و نتشون•

یصخش یاهلياف رد هظفاح تراک رد دوجوم تاعلاطا تسرهف ،هاگتسد رد هظفاح تراک بصن ماگنه•

.دوش یم هداد شیامن هظفاح تراک

۳

۲

۱

۵ ۴

.دوش لش ینیس ات دیهد راشف هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدندروآ نوریب قاجنس1 1

هاگتسد تسا نکمم تروصنیا ریغ رد .دشاب هتفرگ رارق خاروس رب دومع هدنروآ نوریب قاجنس دینک هجوت

.دنیبب بیسآ

19