بلاطم تسرهف

اه همانرب

اه‌همانرب فذح ای بصن

54

نفلت

56

نیبطاخم

60

اه مايپ

65

تنرتنیا

68

لیمیا

69

نيبرود

70

یرلاگ

81

Samsung Pay

86

Samsung Members

89

Game Launcher

90

Samsung Notes

93

میوقت

94

S Health

95

توص طبض

98

یصخش یاهلياف

99

تعاس

99

باسح نيشام

101

ويدار

101

Google یاه‌همانرب

102

تامدقم

هیلوا تاکن

4

لح هار و هاگتسد دح زا شیب ندش مرگ طیارش

5

اه

 

لوصحم هبعج تایوتحم

8

هاگتسد یلک یامن

9

یرتاب

11

)ونان تراک میس( USIM ای تراک میس

13

هظفاح تراک

18

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

21

یسمل هحفص لرتنک

21

اه همانرب هحفص و یلصا هحفص

24

لفق هحفص

29

Always On Display

30

نلاعا لنپ

32

نتم ندرک دراو

34

شیامن هحفص زا یرادربسکع

36

)Screen Shot(

 

اه‌همانرب ندرک زاب

36

نما هشوپ

37

هرجنپ دنچ

41

Samsung account

46

یلبق هاگتسد زا تایوتحم لاقتنا

47

تاعلاطا و هاگتسد تیریدم

50

یراذگ کارتشا هب یاه یگژیو

52

یرارطضا تلاح

53

2