مقدمات

.دیشکب نوریب ینیس رایش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

.دشاب نییاپ تمس هب نآ گنر ییلاط یاه تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق هظفاح تراک ینیس یور ار هظفاح تراک3 3

.دوش مکحم ات دیهد راشف هظفاح تراک ینیس لخاد یمارآ هب ار تراک4 4

.دتفیب نوریب ای هدش ادج ینیس زا هظفاح تراک تسا نکمم ،دوشن مکحم یبوخب ینیس لخاد تراک رگا

.دینک دراو ینیس رایش رد هرابود ار هظفاح تراک5 5

هک دیوش نئمطم هشیمه .دنیبب بیسآ امش هاگتسد تسا نکمم ،دیهد رارق هاگتسد لخاد ار سیخ ینیس رگا•

.دشاب کشخ ینیس

.دنک یریگولج امش هاگتسد لخاد هب تاعیام دورو زا ات دیراذگب ینیس رایش لخاد لماک روط هب ار ینیس•

هظفاح تراک ندروآ نوریب

.دینک عطق هاگتسد اب لخاد زا ار نآ طابترا ادتبا ،رتشیب ینمیا یارب ،هظفاح تراک ندروآ نوریب زا شیپ

ناکم تامیظنت هریخذ لحم هاگتسد یرادهگن و سیورس تامیظنت یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد

.دینزب هبرض ندرک ادج هظفاح تراک هریخذ

.دوش لش ینیس ات دیهد راشف هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدندروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب ینیس رایش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

.دیروآ نوریب ار هظفاح تراک3 3

.دینک دراو ینیس رایش رد هرابود ار هظفاح تراک4 4

ثعاب راک نیا ماجنا .دینکن جراخ ار هظفاح تراک ،تاعلاطا هب هاگتسد یسرتسد ای تاعلاطا لاقتنا ماگنه لابق رد گنوسماس .دوش یم هاگتسد ای هظفاح تراک ندید بیسآ ای تاعلاطا ندش شودخم ای نتفر تسد زا

.تشاد دهاوخن یتیلوئسم هدید بیسآ هظفاح یاه تراک زا تسردان هدافتسا رثا رد تاعلاطا نتفر تسد زا

هظفاح تراک ندرک تمرف

.دینک تمرف هاگتسد یور ار هظفاح تراک .دشابن راگزاس هاگتسد نیا اب تسا نکمم هنایار اب هدش تمرف هظفاح تراک

ناکم تامیظنت هریخذ لحم هاگتسد یرادهگن و سیورس تامیظنت یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد

.دینزب هبرض بلاق تمرف هظفاح تراک هریخذ

هظفاح تراک رد هدش هریخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه‌هخسن هیهت ،هظفاح تراک ندرک تمرف زا لبق

.دوش یمن ،ربراک تامادقا لیلد هب تاعلاطا نتفر تسد زا لماش هدنزاس تنامض .دینکن شومارف ار

20